ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 6,338,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเบ็ดเสร็จ ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 2,400,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเบ็ดเสร็จ ค
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 1,096,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานกีฬาในร่ม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 1,360,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาพอเพียง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 30000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 61,024(บริจาค)
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารดนตรีไทย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 293,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารดนตรีสากล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 293,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู หลังที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 393,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูหลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 443,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงผลิตน้ำดื่มเขาน้อย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : กรมสรรพยากรน้ำบาดาล
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 3403000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนดนตรีไทย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..