ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
    โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ที่ตั้ง  79  หมู่ 8  ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด  มีเนื้อที่ 88  ไร่  2 งาน   51  ตารางวา  โรงเรียนได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 13 เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2535  โดยจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษาในระยะแรก  ที่เปิดสอนได้อาศัยสถานที่ของโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดบางปรือเป็นสถานที่เรียน  ต่อมาได้ย้ายมาเรียนที่สถานที่ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2541

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ  โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม   
ที่ตั้ง  79 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง  จังหวัดตราด  
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด
โทรศัพท์  094-448-9914
โทรสาร - 
e-mail: khownoiwit@gmail.com
website :  www.khownoischool.com
เปิดสอนระดับชั้น ม.1 ถึงระดับชั้น ม.6  เนื้อที่ 88  ไร่ 2  งาน  51 ตารางวา
เขตพื้นที่บริการ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง  จังหวัดตราด

ดูแผนที่โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม