โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
79 หมู่ 8 บ้านเขาน้อย ถนนจุฬามณี-ฉางเกลือ  ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0944489914
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 
 
"โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างทั่วถึง  เน้นทักษะอาชีพ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นที่ยอมรับของชุมชน"