วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 
 
"โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างทั่วถึง  เน้นทักษะอาชีพ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นที่ยอมรับของชุมชน"