พันธกิจ / เป้าประสงค์/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
พันธกิจ / เป้าประสงค์/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

พันธกิจ

 1.พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากลเป็นที่ยอมรับของชุมชน
        2.เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคอย่างทั่วถึง
        3.ส่งเสริมทักษะอาชีพ
        4.ปลูกฝังการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        5.พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 

เป้าหมาย

 1.ผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากลเป็นที่ยอมรับของชุมชน
        2.ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง
        3.ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพ
        4.ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 5.โรงเรียนบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
 

อัตลักษณ์ของผู้เรียน

 "ยิ้มแย้มแจ่มใส อ่อนน้อมถ่อมตน"


       เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

"ร่มรื่นสวยงาม ด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"