หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้

มัธยมศึกษาปีที่

มัธยมศึกษาปีที่

มัธยมศึกษาปีที่

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

. ภาษาไทย

.

-

.

-

.

-

. คณิตศาสตร์

.

.

.

.

.

.

. วิทยาศาสตร์

.

.

.

.

.

.

. สังคมศึกษาฯ

.

-

.

-

.

-

. ประวัติศาสตร์

.

-

.

-

.

-

. สุขศึกษาและพลศึกษา

.

-

.

-

.

-

. ศิลปะและดนตรี

.

-

.

-

.

-

. การงานอาชีพ ฯ

.

.

.

.

.

.

. ภาษาต่างประเทศ

.

-

.

-

.

-

รวมหน่วยกิต

๒๒.

.

๒๒.

.

๒๒.

.

๑๐. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑๒๐ ชม.

แนะแนว/ลส./ชุมนุม

จิตอาสา

๑๒๐ ชม.

แนะแนว/ลส./ชุมนุม

จิตอาสา

๑๒๐ ชม.

แนะแนว/ลส./ชุมนุม

จิตอาสา

รวมชั่วโมง

,๒๐๐

,๒๐๐

,๒๐๐


หลักสูตรที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้

มัธยมศึกษาปีที่

มัธยมศึกษาปีที่

มัธยมศึกษาปีที่

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

. ภาษาไทย

.

-

.

-

.

-

. คณิตศาสตร์

.

.

.

.

-

.

. วิทยาศาสตร์

.

.

-

.

.

.

. สังคมศึกษาฯ

.

-

.

-

.

-

. ประวัติศาสตร์

.

-

.

-

-

-

. สุขศึกษาและพลศึกษา

.

.

.

.

.

.

. ศิลปะและดนตรี

.

-

.

-

.

-

. การงานอาชีพ ฯ

.

.

.

.

.

-

. ภาษาต่างประเทศ

.

.

.

.

.

.

รวมหน่วยกิต

๑๗.

๑๒.

๑๓.

๑๗.

๑๐.

๑๘.

๑๐. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑๒๐

แนะแนว/ชุมนุม/

จิตอาสา

๑๒๐

แนะแนว/ชุมนุม/

จิตอาสา

๑๒๐

แนะแนว/ชุมนุม/

จิตอาสา

รวมชั่วโมง

,๓๒๐

,๓๒๐

,๒๖๐