ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา  2565

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ม.1

22

21

43

1

ม.2

25

18

43

1

ม.3

20

20

40

1

รวมมัธยมต้น

67

59

126

3

ม.4

10

8

18

1

ม.5

8

10

18

1

ม.6

9

13

22

1

รวมมัธยมปลาย

27

31

58

3

รวมทั้งหมด

94

90

184

6

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  พ.ศ. 2565