คณะผู้บริหาร

นายพิภพ นาทองลาย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมเกียรติ แซ่เต็ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม

นายสุรักษ์ สุทธิพิบูลย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวพรสิริ สัมมา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางนวลนภา ศิลาอาสน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุุคคล

นายอนุวัตร ลัดลอย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป