โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
79 หมู่ 8 บ้านเขาน้อย ถนนจุฬามณี-ฉางเกลือ  ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0944489914
คณะผู้บริหาร

นายประธาน ทวีผล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมเกียรติ แซ่เต็ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพรสิริ สัมมา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวเสาวลักษณ์ กิจวาที
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางนวลนภา ศิลาอาสน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุุคคล

นายสุรักษ์ สุทธิพิบูลย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ