กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวใจวิจิตร สุขผ่อง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2