โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
79 หมู่ 8 บ้านเขาน้อย ถนนจุฬามณี-ฉางเกลือ  ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0944489914
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมเกียรติ แซ่เต็ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพรสิริ สัมมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0