กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสมเกียรติ แซ่เต็ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพรสิริ สัมมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1