โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
79 หมู่ 8 บ้านเขาน้อย ถนนจุฬามณี-ฉางเกลือ  ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0944489914
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนวลนภา ศิลาอาสน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุรักษ์ สุทธิพิบูลย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวพิรุณวดี สาโยธา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวใบเตย เวชสิทธิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3