กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนวลนภา ศิลาอาสน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายสุรักษ์ สุทธิพิบูลย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0853879904

นางสาวพิรุณวดี สาโยธา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวใบเตย เวชสิทธิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1