กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวลดาวัลย์ คุ้มชนม์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1