งานห้องสมุดโรงเรียน

นางสาวใจวิจิตร สุขผ่อง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2