กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเสาวคนธ์ หงษ์กลาย
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3