โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
79 หมู่ 8 บ้านเขาน้อย ถนนจุฬามณี-ฉางเกลือ  ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0944489914
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวเสาวคนธ์ หงษ์กลาย
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ