กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายนพรัตน์ ศรีงาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอภิษฎา อ่อนสุทธิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2