โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
79 หมู่ 8 บ้านเขาน้อย ถนนจุฬามณี-ฉางเกลือ  ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0944489914
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเสาวลักษณ์ กิจวาที
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายนพรัตน์ ศรีงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0


ครูต่างชาติ