โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
79 หมู่ 8 บ้านเขาน้อย ถนนจุฬามณี-ฉางเกลือ  ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0944489914
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : กำนันชูชีพ เลี้ยงถนอม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิริยะ จงไพศาล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ท่านเจ้าคุณบุรเขตธรรมคณี(เจ้าคณะจังหวัดตราด)
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา
ตัวแทนจาก : พระสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ พรรคพล
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์สันต์ เครือปินไชย
ตำแหน่ง : ผู้เเทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสงกรานต์ เวชสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : ท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ ใหญ่ยอด
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ เเซ่เต็ง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ข้าราชการครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประธาน ทวีผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตัวแทนจาก : โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
เบอร์โทร :