คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : กำนันชูชีพ เลี้ยงถนอม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิริยะ จงไพศาล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ท่านเจ้าคุณบุรเขตธรรมคณี(เจ้าคณะจังหวัดตราด)
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : พระสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ พรรคพล
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์สันต์ เครือปินไชย
ตำแหน่ง : ผู้เเทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : ชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสงกรานต์ เวชสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : ท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ ใหญ่ยอด
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ เเซ่เต็ง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : ข้าราชการครู
ชื่อ-นามสกุล : นายพิภพ นาทองลาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้แทนจาก : โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม