โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
79 หมู่ 8 บ้านเขาน้อย ถนนจุฬามณี-ฉางเกลือ   ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0944489914
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรกัญญา ศาสนกิจ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนัฐรดี เขมากโรทัย
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนารีรัตน์ อยู่ถนอม
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 0965742748
อีเมล์ : nrr171043@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ศักดิ์ พ่วงพูล
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 0928062937
อีเมล์ : Charrinee7857@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายวนากร ห่วนกิ่ม
ตำแหน่ง : เลขานุการสภา
ระดับชั้น : ม.5
เบอร์โทร : 0614652668
อีเมล์ : Wanakornboss@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกรกช ยศบุญยืน
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณรงค์ เเสงเหมาะ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศักดิ์ดา พรมอ่อน
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนารีรัตน์ อยู่ถนอม
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุลนิดา สุกรา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทวัส สุเมผา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 091-4394026