ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเดชาวัต อ้นชัยยะ
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,11:22   อ่าน 840 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเชฎฐพฤนท์ เลี้ยงถนอม
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,11:21   อ่าน 839 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายยศพนธ์ สิงห์ธุระ
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,11:20   อ่าน 1141 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เป็นตัวเเทนระดับจังหวัดแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุวิมล เฟื่องเกษม
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,11:19   อ่าน 759 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เป็นตัวเเทนระดับจังหวัดแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวิยดา ฉัตรเฉลิมพรรณ์
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,11:17   อ่าน 771 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทองเเดงการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นางสาวโสรญา โรจนศิลป์
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,11:15   อ่าน 711 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองเเดงการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นายกิตติพันธุ์ เวชสิทธิ์
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,11:14   อ่าน 748 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ โครงการยุวชนประกันภัย ประเภทเพลง ระดับจังหวัด ประจำปี 2559
ชื่อนักเรียน : นายกิตติพันธุ์ เวชสิทธิ์
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,11:05   อ่าน 800 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ โครงการยุวชนประกันภัย ประเภทเพลง ระดับจังหวัด ประจำปี 2559
ชื่อนักเรียน : นายวิศรุต สุเมผา
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,11:04   อ่าน 739 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ โครงการยุวชนประกันภัย ประเภทเพลง ระดับจังหวัด ประจำปี 2559
ชื่อนักเรียน : นางสาววาสนา ใหญ่ยอด
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,11:04   อ่าน 722 ครั้ง