โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
79 หมู่ 8 บ้านเขาน้อย ถนนจุฬามณี-ฉางเกลือ   ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0944489914
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเดชาวัต อ้นชัยยะ
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,11:22   อ่าน 370 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเชฎฐพฤนท์ เลี้ยงถนอม
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,11:21   อ่าน 333 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายยศพนธ์ สิงห์ธุระ
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,11:20   อ่าน 529 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เป็นตัวเเทนระดับจังหวัดแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุวิมล เฟื่องเกษม
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,11:19   อ่าน 297 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เป็นตัวเเทนระดับจังหวัดแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวิยดา ฉัตรเฉลิมพรรณ์
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,11:17   อ่าน 299 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทองเเดงการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นางสาวโสรญา โรจนศิลป์
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,11:15   อ่าน 275 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองเเดงการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นายกิตติพันธุ์ เวชสิทธิ์
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,11:14   อ่าน 291 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ โครงการยุวชนประกันภัย ประเภทเพลง ระดับจังหวัด ประจำปี 2559
ชื่อนักเรียน : นายกิตติพันธุ์ เวชสิทธิ์
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,11:05   อ่าน 293 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ โครงการยุวชนประกันภัย ประเภทเพลง ระดับจังหวัด ประจำปี 2559
ชื่อนักเรียน : นายวิศรุต สุเมผา
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,11:04   อ่าน 262 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ โครงการยุวชนประกันภัย ประเภทเพลง ระดับจังหวัด ประจำปี 2559
ชื่อนักเรียน : นางสาววาสนา ใหญ่ยอด
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,11:04   อ่าน 267 ครั้ง