ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางนวลนภา ศิลาอาสน์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุุคคล
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,10:57  อ่าน 852 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางนวลนภา ศิลาอาสน์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุุคคล
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,10:56  อ่าน 911 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายอนุวัตร ลัดลอย
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,10:55  อ่าน 849 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางอรณัญธ์ พรรคพล
ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,10:54  อ่าน 848 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายสุรักษ์ สุทธิพิบูลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,10:54  อ่าน 844 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวคนธ์ หงษ์กลาย
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,10:54  อ่าน 757 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรสิริ สัมมา
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,10:51  อ่าน 861 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายสมเกียรติ แซ่เต็ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,10:41  อ่าน 776 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายสมเกียรติ แซ่เต็ง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,10:39  อ่าน 876 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายสมเกียรติ แซ่เต็ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,10:18  อ่าน 779 ครั้ง
รายละเอียด..