ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางนวลนภา ศิลาอาสน์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุุคคล
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,10:57  อ่าน 541 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางนวลนภา ศิลาอาสน์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุุคคล
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,10:56  อ่าน 602 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวลักษณ์ กิจวาที
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,10:55  อ่าน 563 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางอรณัญธ์ พรรคพล
ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,10:54  อ่าน 550 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายสุรักษ์ สุทธิพิบูลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,10:54  อ่าน 538 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวคนธ์ หงษ์กลาย
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,10:54  อ่าน 479 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรสิริ สัมมา
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,10:51  อ่าน 549 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายสมเกียรติ แซ่เต็ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,10:41  อ่าน 488 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายสมเกียรติ แซ่เต็ง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,10:39  อ่าน 576 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล เดชอุดม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,10:32  อ่าน 473 ครั้ง
รายละเอียด..